Algemene voorwaarden

Identificatie:

JORMI BV handelend onder de naam FlexPass en alzo verder genoemd.

Gevestigd op de Hasseltse Beverzakstraat 226, 3500 Hasselt

met ondernemingsnummer 0726.745.279

te bereiken via info@flexpass.be

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13.07.2020.

 

Door toegang tot en het gebruik van de website, platform en app erkent u de onderstaande algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen. U verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de website, platform of app, noch hebt u het recht om deze te gebruiken.

 

Artikel 1. Definities

 

Account: het klantenprofiel met bijbehorende gebruikersinformatie van het member op de website, platform en/of app.

Annulatie: het, al dan niet tijdig, annuleren van een reservatie bij de partners.

App: de mobiele applicatie en/of mobiele website van FLEXPASS.

Credits: de beurten die een member krijgt in ruil voor de betaling van de membership fee, afhankelijk van het soort membership het member gekozen heeft. De credits krijgt een member automatisch toegekend onder het systeem van de multi-purpose voucher. Credits zijn een instrument dat door onze partners aanvaard wordt als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie voor de uitvoering van hun diensten en/of producten. 1 (een) workout kan meerdere credits, dus meerdere beurten, waard zijn.

Downgrade: een membership afnemen van de maand volgend op het huidige membership waarvan de waarde lager ligt dan het huidige membership.

FlexPass: de geregistreerde merknaam waaronder JORMI BV onderstaande diensten aanbiedt.

Gebruikersinformatie: zijnde alle adviezen, opmerkingen, literaire werken, teksten, foto’s, afbeelding, video’s en ander materiaal dat members en/of partners opladen, plaatsen, publiceren en beschikbaar stellen op het platform, website en/of app van FLEXPASS.

Locatie: de fysieke plaats waar een partner van FLEXPASS zijn of haar activiteiten uitbaat. Een partner kan meerdere locaties aanbieden.

Maand: een maand is de periode waartussen een membership start en eindigt. De maanden van FLEXPASS komen niet noodzakelijk overeen met de kalendermaanden. De maand start op de numerieke dag waarop een member de verschuldigde membership fee betaalt en eindigt op de numerieke dag van de volgende maand minus 1 dag.

Member: elke natuurlijke persoon die zich inschrijft op de website, platform en/of app, en/of een account aanmaakt via deze kanalen en/of een dienst, al dan niet betalend, afneemt van FLEXPASS.

Membership: de maandelijkse abonnementen op de multi-purpose voucher. In ruil voor het membership krijgt het member een aantal credits ter beschikking die besteed kunnen worden bij de partnerlocaties van FLEXPASS.

Membership fee: de verschuldigde prijs van de bijbehorende memberships, te betalen voor aanvang van de betrokken periode.

MPV – Multi purpose voucher: alle FLEXPASS memberships alsook los aangekochte credits vallen onder het systeem van de multi purpose voucher. Het membership wordt omgezet in credits die besteed kunnen worden bij de partners van FLEXPASS. Deze credits zijn een instrument dat door onze partners aanvaard wordt als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie voor de uitvoering van hun diensten en/of producten. Echter is het BTW-tarief dat de partners dienen aan te rekenen bij aankoop van het membership nog niet bekend.

Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen ofwel het member en FLEXPASS ofwel de locatie en FLEXPASS.

Partners: een bij FLEXPASS aangesloten bedrijf dat workouts uitvoert of zijn/haar locatie ter beschikking stelt voor de bij FLEXPASS aangesloten members.

Platform: (met inbegrip van de “site”, “app” en “dienst”) is een online platform waarop de diensten van FLEXPASS aangeboden worden, ofwel in eigendom van en beheerd door FLEXPASS ofwel uitgegeven aan, eigendom van en beheerd door derden in opdracht van FLEXPASS.

Upgrade: een membership afnemen van de maand volgend op het huidige membership waarvan de waarde hoger ligt dan het huidige membership.

Website: de (mobiele) website van FLEXPASS, bereikbaar via https://www.flexpass.be

Workout: de les, toegang, locatie, workshop, individuele of groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het membership toegang biedt.

 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die FLEXPASS levert via haar website, platform en/of app alsook op de toepassing van het membership en iedere deelname aan workouts, bezoek aan locaties en ieder gebruik van het account, de website, platform of app door het member. FLEXPASS fungeert enkel als facilitator tussen members en partners. FLEXPASS is geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de uit te voeren workouts. Alle overeenkomsten aangaande het uitvoeren van workouts worden rechtstreeks tussen het member en de partner afgesloten. FLEXPASS zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als dienstverlenende partner.

 

2.2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

 

Artikel 3. Memberships

 

3.1. Het membership houdt in dat het member, tegen betaling van de membership fee, een multi-purpose voucher in ruil krijgt. Deze voucher wordt automatisch omgezet in credits. Met deze credits krijgt het lid toegang tot de locaties zoals vermeld op de website, platform of app. Afhankelijk van het gekozen membership, krijgt een member het bijbehorende aantal credits bijgeschreven.
 

3.2. Per persoon kan 1 (een) membership worden aangevraagd. Het is uitgesloten om meerdere memberships per persoon te bezitten. Indien een member gebruik maakt van meer dan 1 (een) membership, heeft FLEXPASS het recht om eventueel verleende kortingen, alsnog aan het member in rekening te brengen. FLEXPASS behoudt zich het recht voor om het desbetreffende member onmiddellijk en permanent te verwijderen van haar website, platform en app en in de toekomst het member de toegang te ontzeggen.

 

Artikel 4. Duur en opzegging

 

4.1. Het membership is een maandelijks abonnement op een multi purpose voucher dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Per maand ontvangt het lid een multi purpose voucher dat wordt omgezet in credits. Deze credits zijn geldig tot de vervaldatum van de betroffen maand. Credits zijn niet-overdraagbaar naar een volgende maand. Credits die niet opgenomen zijn binnen de betroffen maand, komen te vervallen. Er is geen restitutie verschuldigd voor niet-opgenomen credits. Het member kan in het account op ieder gewenst moment zien hoe lang het huidige membership loopt.

 

4.2. Voor het upgraden of downgraden van een abonnement, volstaat het om een e-mail te sturen naar support@flexpass.be met als onderwerp “UPGRADE” of “DOWNGRADE” en vermelding van het gewenste membership. De upgrade of downgrade gaat in vanaf de volgende maand en dient minstens 5 dagen voor het eindigen van het membership doorgegeven te worden. Indien het member nalaat om ten minste 5 dagen voor einddatum van het huidige membership de upgrade of downgrade door te geven, loopt het huidige membership nog 1 (een) maand langer en zal de upgrade of downgrade pas ingaan de maand hierna. De datum en het tijdstip van de ontvangen mail op support@flexpass.be zullen als ontvangstbewijs dienen.

 

4.3. De opzegtermijn van een membership bedraagt 1 maand. Opzegging van een membership geschiedt door een mail te sturen naar support@flexpass.be met als onderwerp “OPZEG” en dient uiterlijk toe te komen meer dan 1 maand voor de einddatum van het contract. De datum en het tijdstip van de ontvangen mail op support@flexpass.be zullen als ontvangstbewijs dienen. Indien een member nalaat het membership tijdig en met inachtname van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van de lopende maand weer een nieuwe betalende maand waarna het membership eindigt.

 

Voorbeeld: het maandelijks membership loopt tot 12/03/2021. Indien de opzeg gebeurt op 10/03/2021, zal het membership stopgezet worden vanaf 12/04/2021. Indien de opzeg gebeurt op 13/03/2021, zal het membership stopgezet worden vanaf 12/05/2021. 

 

4.4. Een membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het membership gebeurt via de website, platform of app van FLEXPASS middels het bestellen en betalen voor de eerste termijn van een maandelijks membership.

 

4.5. Nadat een member het membership heeft opgezegd, blijven de gegevens van het member opgeslagen in het systeem. Indien het member wenst dat de gegevens na opzegging worden verwijderd, dan kan het member een verzoeken indienen bij FLEXPASS per e-mail via support@flexpass.be met als onderwerp “VERWIJDEREN”. FLEXPASS verbindt er zich toe om aan dergelijk verzoek gevolg te geven, uiterlijk binnen de maand vanaf de ontvangst van de betrokken e-mail.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

 

5.1. Het member is voor het membership telkens de membership fee aan FLEXPASS verschuldigd voor 1 (een) maand. De betaling is verschuldigd voorafgaand aan de termijn waarop de betaling betrekking heeft. De prijzen staan ten alle tijden geafficheerd op de website en zijn steeds raadpleegbaar.

 

5.2. FLEXPASS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Hiertoe zal FLEXPASS het member schriftelijk op de hoogte brengen van de betreffende prijswijzigingen. Indien het member zich niet akkoord kan verklaren met de voorgenomen prijswijziging, dient het member het account op te zeggen voor de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtname van de geldende opzegtermijnen, conform de algemene voorwaarden.

 

5.3. Betaling van het membership is enkel mogelijk via bancontact. Bij betaling van het eerste maandelijkse membership, geeft het member, tot nadere opzegging aan FLEXPASS, toestemming voor een automatische domicilieringsopdracht, onder de vorm van een SEPA mandaat, van toekomstige betalingen.

 

5.4. Indien de verschuldigde betaling niet kon worden afgeschreven of indien een member de betaling voor een periode storneert, wordt het verdere gebruik van het membership geblokkeerd. Het member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het membership conform de voorwaarden wordt stopgezet. Indien de betaling niet automatisch werd afgeschreven, kan het member de betaling uitzonderlijk via reguliere overschrijving voldoen.

 

5.5. Indien de betaling om welke reden dan ook, niet zou hebben plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is het member automatisch een administratieve kost verschuldigd van 25 EUR. Het member erkent en aanvaardt dat hij/zij geen enkele betaling rechtstreeks mag en zal uitvoeren aan de partners, tenzij extra kosten zoals vooraf aangegeven in het reservatiescherm.

 

5.6. Extra credits kunnen steeds en vrijblijvend aangekocht worden, eveneens onder het systeem van de multi-purpose voucher. Deze credits worden automatisch bijgeschreven in het account

 

Artikel 6. Promoties, proefperiodes en referralcredit

 

6.1. FLEXPASS biedt regelmatig promoties aan voor huidige en nieuwe members. Aan deze promoties kunnen geen rechten ontleend worden. Promoties voor nieuwe members zijn niet beschikbaar voor huidige members. Promoties voor huidige members zijn niet beschikbaar voor nieuwe members. Er is geen restitutie of vergoeding verschuldigd vanwege niet gebruikte of gemiste promoties.

 

6.2. FLEXPASS ACTIE ANTWERPEN: FLEXPASS biedt voor de eerste 100 (honderd) personen die zich pre-registreerden op onze mailinglijst een gratis LIGHT membership aan. Het member dient hierbij minstens 1 (een) betalend membership af te nemen uiterlijk op de lanceringsdatum van 16/9/2020. FLEXPASS op zijn beurt zal het bedrag van een LIGHT membership in mindering brengen van het huidige membership en dit volgend op de eerste begonnen maand van het membership.

 

6.3. FLEXPASS kan tijdelijk gratis proefperiodes aanbieden aan nieuwe members waarbij het membership voor een aangegeven periode gratis gebruikt kan worden. De voorwaarden voor deze actie worden via de mediakanalen van FLEXPASS gecommuniceerd en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Een nieuw member is een member dat voorheen nog nooit een account op FLEXPASS had. Het nieuwe member dient een volledig account inclusief betaalgegevens aan te maken. Na afloop van de proefperiode wordt het membership automatisch omgezet in een betaald membership. Voor afloop van de proefperiode kan het nieuwe member het membership met onmiddellijke ingang stopzetten.

 

6.4. Voor huidige members biedt FLEXPASS een referralcredit aan. Elk huidig member dat een nieuw member aanbrengt, krijgt een gratis extra credit. Het nieuwe member moet een betalend membership afnemen. Het huidige member krijgt de extra credit bijgeschreven in zijn/haar account, uiterlijk 3 werkdagen nadat deze de voor- en achternaam van het nieuwe member heeft doorgegeven via de chatfunctie van de FLEXPASS app. Het huidige member is gehouden de naam van het nieuwe member door te geven binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de betaaldatum van het nieuwe member’s membership. Deze referralcredit is 1 (één) maand geldig.

 

Artikel 7. Aanbod en activiteiten

 

7.1. Het aanbod via de website, platform of app van FLEXPASS is steeds onder voorbehoud. Het aanbod van locaties, workouts of diensten kan ten alle tijden veranderd, aangepast of verwijderd worden.

 

7.2. Het is FLEXPASS toegestaan om een maximum te verbinden aan:

a. het aantal workouts waaraan een member per dag kan deelnemen.

b. het maandelijks aantal workouts waaraan een member met een membership kan deelnemen

c. het aantal workouts per periode waaraan een member per maand bij dezelfde locatie kan deelnemen.

d. het aantal openstaande reservaties dat een member mag open staan hebben in het account.
 

 

Artikel 8. Reserveren van activiteiten

 

8.1. Het membership biedt members de mogelijkheid om gebruik te maken van workouts bij verschillende partnerlocaties. Het is het member echter niet toegestaan meer dan eenmaal per dag gebruik te maken van een workout bij dezelfde locatie of bij hetzelfde bedrijf indien deze over meerdere locaties beschikken.

 

8.2. Het member kan via het platform, app of website van tevoren een reservering plaatsen voor een workout, rekening houdend met de specifieke voorwaarden van de reservatie van de desbetreffende workout. Zo is het mogelijk dat reservaties binnen een bepaalde termijn voor de activiteit start, worden afgesloten. Het member kan bijgevolg geen reservatie voor de desbetreffende activiteit meer doen, zodra de reservatieperiode werd afgesloten.

 

 

Artikel 9. Annulatie van activiteiten

 

9.1. De annuleringstermijn waarbinnen reservaties voor een workout kunnen worden geannuleerd, staan uitdrukkelijk aangegeven bij elke activiteit. Na het boeken van een workout ontvang je een bevestigingsmail waar alsnog deze annuleringstermijn in vermeld staat.

 

9.2. Het member dient een reservatie uiterlijk voor de gestelde termijn te annuleren. Indien het member nalaat om voor de gestelde termijn te annuleren, zal de credit automatisch ingehouden worden. Er is geen restitutie noch teruggave van de credit verschuldigd in het geval dat het member na de gestelde termijn annuleert, niet op komt dagen of laattijdig arriveert op de locatie.

 

 

Artikel 10. Toegang tot activiteiten

 

10.1. Het membership is persoonsgebonden en daardoor niet-overdraagbaar. Het member moet zich ten alle tijden kunnen legitimeren bij de locatie. Toegang tot een locatie en/of workout verkrijgt het member door een reservatie via het platform, website of app van FLEXPASS te doen.

 

10.2. Alle workouts kunnen bezocht worden zonder bijbetaling tenzij de limiet voor het aantal workouts is bereikt. Het kan voorkomen dat voor gebruik van additionele materialen of diensten een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt telkens aangegeven op de website, platform of app. Een reservatie van de activiteit geldt als akkoord voor het betalen van deze bijdrage. Het member is gehouden tot betaling van deze bijdrage.

 

10.3. Het member dient tijdig op de locatie aanwezig zijn. De locatie heeft het recht om members die niet tijdig aanwezig zijn, de toegang tot de workout te weigeren en de plaats van het member terug vrij te geven. In het geval het member laattijdig arriveert op de partnerlocatie is geen restitutie noch teruggave van de credit verschuldigd.

 

 

Artikel 11. Huisregels

 

11.1. Members verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende huisregels van de bezochte locatie. Instructies van medewerkers van de desbetreffende locatie dienen strikt opgevolgd te worden. De huisregels zijn ter inzage te raadplegen op de locatie.

 

11.2. Medische informatie nodig voor een veilig verloop van workouts, dient het member op voorhand kenbaar te maken aan de medewerkers van de locatie.

 

11.3. De locatie heeft het recht om een member die zich niet houdt aan de geldende huisregels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de locatie te verlaten en toekomstige bezoeken uit te sluiten. De locatie is gehouden FLEXPASS hierover te infomeren. FLEXPASS op zijn beurt heeft het recht om het member bij een overtreding uit te sluiten van verder gebruik. Dit gebeurt via een blokkering van het members account op de website, platform of app. Het member heeft in bovenstaande gevallen geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het membership.

 

 

Artikel 12. Diefstal, verlies, misbruik of fraude

 

12.1. FLEXPASS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het member of de locatie lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de diensten van FLEXPASS. Indien FLEXPASS vermoedt dat er via het account van het member gefraudeerd wordt of een poging daartoe ondernomen wordt, zal FLEXPASS het account onmiddellijk blokkeren. De kosten ontstaan door frauduleus en/of oneigenlijk gebruik worden verhaald op het member.

 

12.2. Indien het member oneigenlijk gebruik of fraude vermoedt via zijn/haar account, dient het member FLEXPASS onmiddellijk op de hoogte te brengen via e-mail op support@flexpass.be met als onderwerp “FRAUDE”.

 

Artikel 13. Klachtenbehandeling

 

13.1. Het member gaat een rechtstreeks overeenkomst met FLEXPASS aan betreffende het gebruik van het membership. Dit membership is een multi-purpose voucher waarvoor het member in ruil een aantal credits krijgt, die het member kan besteden bij de partners van FLEXPASS. FLEXPASS op zijn beurt heeft overeenkomsten gesloten met locaties ten aanzien van de toegang tot de workouts van locaties. Door gebruikmaking van het membership of de workouts van een locatie, treedt het member niet in overeenkomst met de locatie.

 

13.2. In geval van klachten kan het member zich wenden tot FLEXPASS. Alle klachten omtrent de dienstverlening, website, platform, app of producten van FLEXPASS evenals klachten met betrekking tot de workouts of locaties van onze partners dient steeds schriftelijk te gebeuren en uiterlijk tot 7 (zeven) dagen na het voorval gemeld te worden. Indien de termijn overschreden werd, vervalt het recht om te klagen. Dit gebeurt door een e-mail te sturen naar support@flexpass.be met als onderwerp “KLACHT” en eventuele bewijzen mee te sturen. FLEXPASS verbindt er zich toe om elke klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

 

 

Artikel 14. Privacy

 

14.1. De geldende privacyverklaring is steeds terug te vinden op de website: www.flexpass.be Indien de privacyverklaring aangepast wordt, zal ieder member hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Indien members zich niet akkoord kunnen verklaren met de nieuwe privacyverklaring, worden ze uitgesloten van het gebruik van de diensten van FLEXPASS.

 

14.2. FLEXPASS is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van zijn diensten en voor marketingdoeleinden.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15.1. De aansprakelijkheid van FLEXPASS strekt zich slechts tot de correcte uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten. In geval van toerekenbare tekortkoming van FLEXPASS in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met het member gesloten overeenkomst, is FLEXPASS slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor FLEXPASS uit de overeenkomst met het member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding a rato voor de periode waarin de member, als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming, geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van FLEXPASS. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat het member gedurende deze periode aan FLEXPASS betaald heeft op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

15.2. De aansprakelijkheid van FLEXPASS is voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten. Eveneens aanvaardt FLEXPASS geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die het member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een workout van een locatie, daaronder inbegrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door de aangesloten locaties aangeboden workouts zijn uitdrukkelijk voor eigen risico van het member.

 

Artikel 16. Wijzigingen

 

16.1. FLEXPASS heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden na publicatie en/of kennisgeving aan het member in werking. De gewijzigde voorwaarden vervangen de voorgaande versie(s) van de algemene voorwaarden. Indien het member de nieuwe algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is het member gerechtigd de overeenkomst met FLEXPASS op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging gebeurt via schriftelijk per e-mail aan support@flexpass.be met als onderwerp “OPZEG”.

 

16.2. FLEXPASS is gerechtigd op elk moment correcties aan te brengen, aanpassingen te doen, wijzigingen en om het even welke andere veranderingen door te voeren aan het platform, de website en/of app. FLEXPASS mag bovendien steeds enige inhoud of functie toevoegen, veranderen of verwijderen zonder kennisgeving aan zijn members. Members erkennen en verklaren zich akkoord dat FLEXPASS niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordien in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

 

16.3. Door de toegang tot of het gebruik van het platform, website en/of app voort te zetten nadat FLEXPASS een wijziging heeft aangebracht aan de voorwaarden, of daarover kennis heeft gegeven, geeft het member aan dat hij/zij de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als het member niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan hij/zij enkel beslissen om het gebruik van de diensten van FLEXPASS stop te zetten.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

17.1. Op alle overeenkomsten tussen het member, de locatie en/of FLEXPASS is het Belgisch recht van toepassing.

 

17.2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden kunnen worden opgelost en dewelke ontstaan zijn naar aanleiding waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van FLEXPASS, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat FLEXPASS met het member of de locatie kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. In geen geval zal FLEXPASS verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende members en/of partners onderling.

 

 

Artikel 18. Intellectuele eigendom

 

18.1. Het platform, website en app van FLEXPASS en alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overeenkomsten, facturen, kostenstaten, uitvinden, auteursrechtelijk materiaal, handelsnamen, merken, afbeeldingen, foto’s, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, data, bestanden, bedrijfsgeheimen,… al dan niet geregistreerd zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan FLEXPASS en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationele regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan het member of de partner zijn verleend, zijn voorbehouden aan FLEXPASS en haar licentiegevers.

 

18.2. Wanneer het member of de partner gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het platform, website of app, verleent deze een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sublicentie vatbare, en wereldwijde licentie aan FLEXPASS om de gebruikersinformatie in verband met het platform, website of app te gebruiken, te reproduceren, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. Wanneer een member of partner gebruikersinformatie van het platform, website of app verwijdert of vraagt om zijn/haar account te verwijderen, heeft FLEXPASS het recht om de licentie op de gebruikersinformatie die het member of de partner heeft verstrekt op het platform, website of app voort te zetten. Het member of de partner doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de gebruikersinformatie en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de gebruikersinformatie die niet schadelijk zijn voor de reputatie van het member of de partner.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe workouts en locaties?
arrow&v
KBC-Start-it_logo2x-p-500.png

FlexPass

Support

Partners